ویزای TIER2(SPORTMAN)

ویزای ورزشکاری مناسب ورزشکاران و نخبگان ورزشی است,که بصورت بین المللی مشغول فعالیت هستند.شرایط این نوع ویزای شبیه ویزای TIER 2 می باشد و مدت آن 3 سال و 4 ماه است.شما بعد از مهاجرت می توانید همچنان در تیم ملی خود فعالیت کنید با به عنوان گزارشگر یا مفسر انجام وظیفه کنید.شما نمی توانید بدون تبدیل نوع ویزای تایر 2  شغل ی  برای خود داشته باشید.و باید برای درخواست شغل اسپانسر داشته باشید.