هزینه های سالانه (پوند)

طول دوره ها

 
کالج زبان حدودا ۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰ پوند برای دوره یکساله بدیهی است اگر دوره کوتاهتر باشد این عدد کاهش پیدا میکند.
دوره های کارشناسی ۱. هنر و علوم انسانی۸۰۰۰-۱۲۰۰۰  پوند در سال
۲. مهندسی و ریاضیات ۸۰۰۰-۱۴۰۰۰  پوند در سال
۳. بالینی ۱۰۰۰۰-۱۴۰۰۰ پوند در سال۴. پزشکی ۲۰۰۰۰ پوند در سال
سه تا چهار سال
(۵ سال برای گروههای پزشکی)
سال تحصیلی ۹ ماه می باشد
دوره های کارشناسی ارشد هنر و علوم انسانی ۸۰۰۰-۱۵۰۰۰ پوند برای کل دوره فوق لیسانس
مهندسی و ریاضیات۱۰۰۰۰-۱۸۰۰۰ پوند برای کل دوره فوق لیسانس
بالینی ۱۰۰۰۰-۲۰۰۰۰ پوند برای کل دوره فوق لیسانس
کل دوره فوق لیسانس با احتساب پایان نامه ۱۲ ماه میباشد
دوره های دکترا ۱۰۰۰۰-۱۵۰۰۰ پوند در سال دوره دکترا معمولا ۳ سال میباشد
MBA ۹۰۰۰ پوند به بالا یک سال و در بعضی از دانشگاهها تا ۱۸ ماه