در این نوع ویزاپس از بررسی رزومه شخص از طرف شرکت های داخل و خارج نامه تایید رزومه ارسال می گردد.پس از آن یک برگ جاب آفر برای شخص ارسال می شود,سپس فرد باید در انگلستان جهت انجام امور جستجو,مصاحبه,پذیرش اقدام نمایند در این مرحله انجام تمام امور اداری بر عهده شخص می باشد.