دانش آموزانی که در پی ادامه تحصیل و رفتن به دانشگاه نیستند ،میتوانند تحصیلات خود را با  تحصیل در دوره های فنی حرفه ای ادامه دهند.

از جمله مهم ترین دوره های آموزش تکمیلی فنی و حرفه ای که در مراکز آموزش عالی فنی و حرفه ای انگلستان ارائه می گردد ،می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱.National Vocational Qualifications (NVQs)
۲.Scottish Vocational Qualifications (SVQs)

دوره های آموزشی NVQ ,SVQ عمدتاً بر اساس استانداردهای تعیین شده صنعتی و بازرگانی برای داوطلبین شاغل طراحی گردیده است.البته هریک از دوره های آموزشی NVQ ,SVQ از بخشهای جداگانه ای تشکیل شده است.

دوره های آموزشی NVQ ,SVQ در کالج ها و مدارس کشور نیز ارائه می گردد با این تفاوت که دانش آموزان می بایستی همواره به کسب تجارب کاری مبادرت نمایند. لازم به ذکر است که دوره های آموزشی مذکور، پایه های برنامه های آموزش ملی را تشکیل می دهند. هریک از دوره های آموزشی NVQ ,SVQ ، محدوده ای از کفایت آموزشی افراد را تحت پوشش قرار داده و از سطوح آموزشی خاص در قالب چهار چوب آموزشی برخوردار می باشند.

چهارچوب مذکور از ۵ سطح توانایی آموزشی تشکیل شده است. سطح اول ،کلی ترین مهارتهای آموزشی و سطح پنجم ،بالاترین سطح مهارتهای حرفه ای را شامل می گردد. به عبارت دیگر می توان گفت که دوره های آموزشی NVQ ,SVQ درجهت اندازه گیری میزان کفایت شغلی افراد طراحی گردیده است.توانایی ها براساس عملکرد موفقیت آمیز شغلی افراد و توانایی آنان در بکارگیری دانش و میزان درک افراد از محتوای شغلی مورد سنجش قرار می گیرد.

۱.General National Vocational Qualifications (GNVQ)
۲.General Scottish Vocational Qualifications (GSVQ)

دوره های آموزش حرفه ای GNVQ, GSVQ نیز در جهت توسعه دانش و مهارتهای شغلی بطور گسترده طراحی گردیده است. دوره های آموزشی مذکور همچنین به عنوان کلید مهارتهای ارتباطاتی و تکنولوژی اطلاعات مطرح می باشند. به عبارت دیگر می توان گفت که دوره های آموزشی مذکور در جهت ارائه آموزشهای ترکیبی پایه متشکل از دوره های آموزش عالی و تکمیلی با دوره های فنی طراحی گردیده است.

لازم به ذکر است که دوره های آموزشی GNVQ, GSVQ خود از ۳ سطح آموزشی مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تشکیل شده است