ارائه کلیه خدمات نمایشگاهی اعم از اجاره محل نمایشگاه, تجهیز غرفه, تآمین نیرو, مترجم, بازار یاب و مدیریت غرفه در نمایشگاههای بین المللی لندن و انگلستان