در این نوع ویزا پس از بررسی رزومه شخص از طرف شرکت های داخل و خارج نامه تایید رزومه و پس از مدتی جاب آفر واقعی ارسال می شود.این به معنای تایید فرد در زمان و مکان مشخص جهت کار می باشد.البته تایید و پذیرش قطعی هر شخص منوط به تایید مصاحبه آنلاین از طرف کارفرما می باشد.

-انجام تمامی مراحل کارشخص بر عهده شرکت می باشد.

-هزینه های شخص گارانتی می شود و در صورت عدم نتیجه تمامی هزینه های پرداختی شخص عودت می گردد.

-تمام مراحل انجام کار بصورت تضمینی می باشد

-در جاب آفر گارانتی نیاز به اثبات تمکن مالی نیست

-تمام امور افتتاح حساب,اسکان و خرید و اجاره ملک بر عهده شرکت می باشد.